فقط يك عدده
ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

 

دوستان عزيز كم و بيش با متن زير آشنايي دارند ، اصل متن از زنده ياد دكتر شريعتيه، ولي من از روي يه فايل صوتي كه توسط آقاي جليلوند مجري برنامه ي زنده عطش (شبكه ي 1 سيما) خونده شده ، نوشتمش .... اگه يه کم حوصله کنين تا دانلود بشه می‌تونيد اونو گوش کنيد . اميدوارم خوشتون بياد

 

يك ، جلوش تا بي نهايت صفرها

ببين فقط يك عدده

ببين فقط يك عدده

به غير از يك ، هر چه كه هست چه ده ، چه صد ، چه هزار ، چه ميليون ، چه ميليارد ، چه بی

 شمار،

شماره نيست، هيچ نيست،

هستند ، اما نيستند،

نيستند ، اما هستند،

صفرند، يعني خاليند، هيچند، پوچند، بي معنيند ، يك عدد خشك و خالي هم نيستند،

نيستند، زيرا فقط يك عدده

چون كه فقط يك عدده

(منو ببخشين كه ميون صحبتهاي دكتر صحبت مي كنم، تو رو خدا به اين تكرارهاي مجدد دكتر

توجه كنيد)

چون كه فقط يك عدده

اما همين صفر ، صفر بي بها ، جلوي يك كه نشست، اون وقت چي ميشه؟

وقتي صفرها جلوي يك ميشينند، يك رو صدها ،ميليونها، بيليونها مي كنند،

اما صدها ، ميليون ها و ميلياردها فقط يك است،

صدها ، يك ميليون ها، يك ميلياردها، يك

زيرا فقط يك عدده

دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه وده يعني دوتا يك، سه تا يك، چهارتا

يك، پنج تا يك ، شش تا يك، هفت تا هشت تا يك ، نه تا يك ،

ده ، يازده، دوازده، سيزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بيست،

سي، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد،

دويست، سيصد، چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد، هزار، ميليون، بيليون،

كاتريليون .

و همه فقط يك است و بقيه صفر.

توي حساب، فقط يك عدده

توي اين عالم فقط يك عدده

بقيه هرچه هست ، همه صفرند، هيچند، پوچند، خاليند

صفر، يك دايره ي تو خالي ،،، دور ميزند و آخرش ميرسد به اولش و هيچ.

فقط يك است و جلوش تا بي هايت صفر ، صفر ، خالي ، پوچ، هيچ،

وقتي بخواد خودش باشه، صفر، خالي ، پوچ، وقتي بخواد خودش باشه، تنها باشه، وقتي بخواد

فقط با صفرها باشه

اما وقتي جلوي يك بشينه، وقتي بخواد فقط براي يك باشه ، از پوچي و تنهايي در بياد،

همنشين يك بشه، اون وقت چي ميشه؟

صفر، خالي ، هيچ ، پوچ، وقتي بخواد خودش باشه، تنها باشه، وقتي بخواد فقط با صفرها باشه

اما وقتي جلوي يك بشينه، وقتي بخواد فقط براي يك باشه ، از پوچي و تنهايي در بياد،

همنشين يك بشه، اون وقت چي ميشه؟

تو بچه جون ! بچه ي نه ساله، ده ساله، كه هيچ بودي ، خاك بودي، خوراك شدي ،،،

هشتاد سال ديگه ، نود سال ديگه، يه بچه ي پير و پاتال شدي ،،،

هيچ ميشي ، خاك ميشي ،

دور ميزني ، دايره اي بي معني، خالي ، هيچ ، پوچ، دور ميزني ، باز به اول ميرسي باز ميشي

صفر، هي دور ميزني،

كي؟ وقتي واسه خودت زندگي كني، وقتي بخواي فقط براي خودت باشي، تنها باشي، وقتي

بخواي فقط با صفرا باشي،

عمر تو مثل يه خط منحني روي خودت دور ميزنه، مثل صفر ،،،

باز از آخر ميرسي به اول، مثل مرداب ، گنديده ميشي ، ميشي صفر.

اما اگه جلوي يك بشيني، اگه بخواي فقط واسه يك باشي،

از پوچي و تنهايي دربياي، همنشين يك بشي، اون وقت چي ميشه؟

بايد براي ديگران زندگي كني، عمر تو مثل يك خط افقي پيش ميره

مثل راه، مثل رود.

وقتي از خودت دور بشي ، از آخر به ميرسي به آبادي، مثل راه

از آخر ميرسي به دريا ، مثل رود

اما اگه جلوي يك بشيني ، اگه بخواي فقط براي يك باشي،

از هيچي ، پوچي دربياي ، همنشين يك بشي، اون وقت چي ميشه؟

بايد براي ديگران بميري، عمر تو مثل يه خط عمودي بالا ميره ،

مثل موج، مثل طوفان، مثل يه قله ي بلند مغرور، مثل درخت، مثل سرو، آزاد ،

مثل يك انسان بزرگ ، مثل يك شهيد، مثل يك امام.

--------

نان هرکسی مخور و نان به هرکس بده،دل پاک دار تا به مراد برسی

 و با مردم فرومايه منشين.

علم که از قلم آيد چه خيزد؟ علم آن است که حق بر دل ريزد.

طاعت رها مکن چو کردی پر بها مکن.

رساله واردات(خواجه عبدالله انصاری)