ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

مي خواهم هر روز كاري طلايي انجام دهم

با كمك به آنان كه نيازمندند

زندگي ام تنها يك وجب است

بنابراين مي توانم بهترين كار را انجام دهم
اري مي توانم بهترين را انجام دهم
هر روز بنده ي خوب خدا باشيد

نور من بايستي همه ي راه را روشن كند
همين جور كه سالهاي زندگيم مي گذرد همواره اورا مي ستايم.
و مي كوشم به جان خسته اي مدد رسانم.
روحي رنجور!

تنها زندگي اي قابل تحمل است كه شخص مهربان و خوب و خالص باشد
و به خاطر خدا ايستادگي مي كنم

هر روزبه دستاني  كمك كننده تكيه مي كنم.
دستي كمك رسان!
مي خواهم به شخص نيازمند در همين لحظه مدد رسانم
وبا سرعت به راهم ادامه مي دهم

مي خواهم بيمار و فقير و درمانده رامدد رسانم
ومهربانانه با آنان سخن خواهم گفت

واژه هايي سرشار از مهر خواهم گفت.

در سراسر جاده ي ملال آورزندگي!
سعي خواهم كردبار سفر را بردوش كشم

تلاش خواهم كردتا از تاريكي شب ديجور به روشنايي حيات بخش باز گردم
در تمامي مسير زندگي ام شكوفه هاي گل مي ريزم

راه تنهاييم

شبِ زندگي خورشيدي فرو خفته است!
چند روز بيشتر بايد بروم

تا كارهايي كه انجام داده ام را ببينم!
آيا اينجا خورشيد طلوع نخواهد كرد؟

                                                 ------------  

-هر وقت بتوانيم بعد از شکست لبخند بزنيم شجاع خواهيم بود. 

-مايوس مباش زيرا ممکن است

آخرين کليدي که در جيب داري قفل را بگشايد.

-اگر تورا دشمني مي باشد دلتنگ مشو که،

                هر که را دشمني نباشدبي قدر و بها مي باشد