گل واژه ها
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

عشق ؛ تنها آزادي در دنياست ؛زيرا چنان روح را تعالي مي بخشد كه

قوانين بشري و پديده هاي طبيعي مسير آن را تغيير نمي دهد.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

محبوبم ؛اشكهايت را پاك كن ! زيرا عشقي كه چشمان ما را گشوده و ما

را خادم خويش ساخته. موهبت صبوري و شكيبايي را نيز به ما ارزاني

مي دارد. اشكهايت را پاك كن و آرام بگير. زيرا ما با عشق پيمان بسته ايم

و براي آن عشق است كه رنج ِ نداري. تلخي بي نوايي و درد جدايي را تاب

مي آوريم.

                                                               (جبران)

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Truly great friends are hard to find difficult to leave

 

and impossible to forget

                                                                    

                                                                        

دوستان حقيقي سخت پيدا مي شوند؛ ورهاكردنشان بسيار دشواراست؛

                                                و فراموش كردنشان غير ممكن.