ستيز مقدس
ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ آبان ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

Don,t be a slave

Follow society to the point you feel is needed

But always remain master your own destiny

اين جمله از كتاب الماس هاي او شو هست

بعد از مطالعه و خواندن اين جملات با الهام از اين كتاب وديگر نامداران عرصه ي بي نامي

شروع كردم به نوشتن...

عارفان حقيقت شاگردان مكتب خويش را به رهايي و آزادي فرا مي خوانند

اساسي ترين پايه هاي اسارت را در وابستگي هاي آدميان مي دانند

بسان زنجيري فولادين و قفل زده بر دست و پاي لطيف و نازنين روح.

روح و جان آدمي به خودي خود آزاد و رهاست، و سرشتي آزاد دارد.

كاستي ها و زشتي ها٬وقيد و بندهای موهوم هويت٬ 

ميوه ي گنديده روح خفته در مرداب غم و اندوه آدمييست.

پليدي ها زاييده روح و روان گرفتار دردام درهم تنيده ي تن و تن هاست.

تن های سرشار از گورستان خواستن های خيال٬

و آکنده از قهقهه ی مستانه ی کوير غرور و هوس در برابر تنها مسافر تنها.

من ٬تو٬و ما همه مي ترسيم

بيم و هراس هاي ناخوانده ثانيه ثانيه زندگي شادمانه ي ما را در نورديده و گلستان زيباي

حيات معقول آدمي را خاكستر نموده است.

آيا دستت به ريشه ی هراس رسيده تا آن را از بن بخشکانی؟

يا خود بر شاخه ی ترس نشسته ای

تيشه بر دست و خشم آلود بنيان خويش می کنی!!!

آيا به راستي بيم و هراس ميوه درخت تناور روح است ! يا حنظل تلخ و مسموم روييده در

.....؟؟؟

نمي دانم!

چرا كه هم اينك دفتر و مداد روحم اسير رنگ ها و ننگ هاي بيشماراست!

و پيکر تنومند قلم بر شاخه های بيم و غم!

خوب مي دانم كه چه مي گويم!

خوب مي فهمم كه چه مي خواهم!

اي واي......  مي خواهم!!

با خواستن بيم و غم آغاز شد!

و انگهی نغمه ی دوری از خود ساز شد

آري و تا مي خواهم

و انرژي خواستن فرمان رواي دل و روحِ من است

بايد شجاعانه فرياد برآورم

كه بنده ي خواهش خويشم

اسيري مجهول

برده اي بي مقدار

يادمان نرود كه آن بزرگ گفت:

آن خواهم كه نخواهم!!!

و ناشناخته اي گويد:

از عشق به غايتي رسانم

كو ماند و من دگر نمانم

اگر تو مي خواهي پس او چه مي شود؟؟؟

عشق و خواستن!!!

شنيده ام كه عشق همه اش رهايي است

و آزموده ام كه اساسي ترين رهايي، رهايي از خودِمطلق گراست...

و ما در بندِترس و غمِ خويشيم نه آزاده ي عشق!!!!

ديگر بس است...

برده را نشايد راه و رسم آزاده گي آموختن!!!

و بي دل را نشايد از دلدارگفتن!!!

دلدارِ من آن است كه از خود بگريزد

عاشق به همه عالم و با خود بستيزد

شرح اين هجران و اين خون جگر

اين زمان بگذار تا وقت دگر

---------

خجسته ميلاد کريم کريمان الگوی بردباران و شکيبايان امام مجتبی (ع) بر شيفتگان

مکتبش مبارک باد

التماس دعا