ستيز آگاهانه
ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

همراه با مهر مطـــــلق

سخناني از پيــــامبر اسلام(ص)

- خوارترين آدميان كسي است كه مردم را خوار شمارد.

- بهترين مردم كسي است كه براي آنان سودمندتر است.

- وقتي بر دشمن خويش قدرت يافتي به شكرانه ي قدرت از او درگذر.

-شجاع ترين، كسي است كه بر هوس خويش تسلط يابد.

- دانشمندتر از همه ي مردم كسي است كه دانش ديگران را بر دانش خويش بيفزايد.

- عاقلترين مردم كسي است كه با مردم بيشتر مدارا كند.

- بهترين كارها سه چيز است:

تواضع و فروتني به هنگام دولت

عفو و گذشت به هنگام قدرت

و بخشش بدون منت

- غافل ترين مردم كسي است كه از دگرگوني هاي جهان پيرامون خويش پند نگيرد.

- اخلاق خوش گناه را محو مي كند، همانطور كه آفتاب يخ را آب مي كند.

- مال شما به همه ي مردم نمي رسد، پس با اخلاق خود همه را خرسند كنيد.

 

آن چه خوبان همه دارند تو تنها داري

بعثت عصاره همه ي خوبي ها درعرصه حيات معقول

 انسان را به مهرورزان عاقل

و انديشمندان عاشق تبريك و تهنيت مي گوييم

-------------

مردي براي اصلاح و كوتاه كردن موي سر و صورتش به آرايشگاهي رفت.

همزمان با شروع كارآرايشگر در باره چيزها و موضوعات متنوع و بسياري باب بحث و گفتگو را باز كردند،

تا اين كه سرانجام بحث به موضوع خدا رسيد.

آرايشگر: من اعتقادي به وجود خدا ندارم.

مشتري: به چه دليل اين حرف رو مي زني؟

آرايشگر: خب كافيه بري تو خيابون و پي ببري كه خدا وجود نداره.

به من بگو، خدا هست كه اين همه آدم بيمار و مريض وجود داره؟

اين همه كودك بي سرپناه و آواره تو كوچه و خيابون ريخته؟

اگه خدا هست نبايد اين همه درد و رنج وجود داشته باشه.

من نمي تونم يه خداي فرضي رو دوست داشته باشم كه اجازه ميده اين همه نابساماني و درد و رنج وجود داشته

باشه!

مشتري براي لحظه اي به فكر فرو رفت، و ليكن پاسخي نداد، چون نمي خواست بحث را ادامه دهد.

كار آرايشگر تمام شد و مشتري از آرايشگاه بيرون رفت، چند قدمي دور نشده بود كه مردي با موهاي بلند،

 كثيف و ژوليده نظرش را جلب كرد،

پس از مشاهده ي وي بلافاصله به آرايشگاه برگشت و با صدايي بلند گفت:

مي دوني چيه؟

آرايشگري وجود نداره،

آرايشگر با حيرت و شگفتي پاسخ داد: چطور ميتوني همچين حرفي رو بزني؟ پس من چی ام؟! هستم! من يه

آرايشگرم، خودم( چند دقيقه پيش) سر و صورتت رو اصلاح كردم.

مشتري با صداي بلند فرياد زد :  نـــــــــــــــــــه!

آرايشگري وجود نداره، اگه وجود داشت كه آدمايي مثل اين مرد با موهاي بلند و كثيف و نامرتب نداشتيم.

آرايشگر: آه! ولي حالا كه هستن!

(بايد ببينيم) چي شده كه اونا به سراغم نميان؟

مشتري حرفش رو تاييد كرد.

- دقيقا، نكته اساسي همينه.

خدا هم وجود داره.(بايد درست فكر كنيم ، ببينيم) چي شده كه مردم به سراغش نميرن و او ن رونمي بينن !!!

چرا(با وجود او) اين همه درد ورنج در جهان به چشم مي خوره!!!

با تشكرازپايگاه گروه ايران-اسلام كه متن انگليسي متن فوق را برايم ارسال كردند

 ودوست بسيار صميمي ام خانمmyheart_urhome

كه درترجمه ي متن و ويراستاري به من كمك كردند.