درس زندگي
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

پدري و پسري در كوه قدم مي زدند كه ناگهان پاي پسر به سنگي

گير كرد و به زمين افتادو داد كشيد: "آآآ ي ي ي!!!"

صدايي از دوردست آمد:"آآآي ي ي"

پسر با كنجكاوي فرياد زد:"تو كه هستي؟"

پاسخ شنيد:"تو كه هستي؟"

پسر خشمگين شدوفرياد زد:"ترسو!"

باز پاسخ شنيد:"ترسو!"

پسر با تعجب از پدر پرسيد:" چه خبر است؟"

پدر لبخندي زد و گفت:" پسرم! توجه كن و بعد با صداي بلند فرياد زد:" تو يك قهرمان هستي!"

صدا پاسخ داد:" تو يك قهرمان هستي!"

پسر, باز بيشتر تعجب كرد.

پدرش توضيح داد:" مردم مي گويند اين انعكاس كوه است .

ولي در حقيقت انعكاس زندگي است.

هرچيز كه بگويي يا انجام دهي, زندگي عينا به تو جواب مي دهد.

اگر عشق را بخواهي عشق بيشتري در قلبت به وجود مي آيد

و اگر به دنبال موفقيت باشي حتما آن را به دست خواهي آورد.

هر چيزي را كه بخواهي و هرگونه كه به دنيا و آدم ها نگاه كني زندگي همان را به تو خواهد داد."