اقليم دل
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

سا قيا آمدن عيد مبارك بادت

وآن مواعيد كه كردی مرواد از يادت

----------------------------

روزه يك سو شد و عيد آمد و دل ها برخاست

می ز خمخانه به جوش آمدو می بايد خواست

نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب كردن رندان پيداست

------------------

انديشه های طلايي:

prayer doesn,t necessarily change things for you

changes you for things

عبادت

الزاما حوادث را برای شما تغيير نمی دهد

بلكه شمارا برای تحمل آنها تغيير می دهد.

----------------------------------

عيد بيرون كردن خود مجازی وگذشتن از دنيای مجازی

مبارك باد.

اهورايی باشيد. 

برو هفت اقليم